среда, 01. јул 2009.

Dokumenta potrebna za povrat PDV prilikom kupovine prvog stana, ili FT1P uvek

Beograd 2009, cilj - pokušaj objedinjavanja svih potrebnih dokumenata za Refundaciju PDV prilikom kupovine prvog stana. Napomena: ova dokumenta (broj i vrsta) podložna su promenama i tumačenjima onih koji ih budu obrađivali, mestu na kome se budu obrađivala kao i trenutku predaje istih. To je ono sa čime smo se mi susreli, FT1P - Fali Ti 1 Papir uvek. Lista se, doduše stalno povećavala. Evo tog spiska, zaključno sa današnjim danom:

Dokumentacija potrebna za refundaciju PDV


U skladu sa članom 10a stav 5. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV, kupac prvog stana je dužan da podnese:
 1. zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV - obrazac RFN;
 2. overena izjava kupca da kupuje prvi stan - obrazac IKPS PDV (overiti u sudu ili opštini);
 3. kupoprodajni ugovor (original ili fotokopija koja je verna originalu);
 4. račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV (izdaje ga prodavac) - original;
 5. potvrda prodavca da je kupac u potpunosti izmirio ugovorenu cenu stana sa PDV (potvrda treba da sadrži bruto cenu stana, neto cenu stana i iznos PDV) - original;
 6. dokaz da je kupac uplatio PDV prodavcu - original ili overena fotokopija;
 7. dokaz o prebivalištu za kupca prvog stana (overena fotokopija lične karte ukoliko je izdata i pokriva datum 01.07.2006. ili uverenje o prebivalištu iz MUP ako je lična karta izdata posle 01.07.2006. ili je na novom obrascu);
 8. izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci);
 9. uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
 10. uverenje Uprave javnih prihoda sa opštine prebivališta da se ne duži porezom na imovinu (ukoliko kupac ima više opština prebivališta od 01.07.2006. onda sa svake opštine treba doneti uverenje);
 11. fotokopija kartice tekućeg računa
 12. potvrda iz banke o isplaćenoj kupoprodajnoj ceni.
Ukoliko kupac prvog stana podnosi zahtev za refundaciju PDV i za člana odnosno članove domaćinstva, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
 1. dokument koji potvrđuje da je fizičko lice za koje kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana u skladu sa članom 56a stav 5. Zakona o porezu na dodatnu vrednost (za dete izvod iz matične knjige rođenih, za bračnog druga izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz matične knjige rođenih) - (ne stariji od 6 meseci);
 2. uverenje o državljanstvu - (ne stariji od 6 meseci);
 3. dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ukoliko je izdata i pokriva datum 01.07.2006. ili uverenje o prebivalištu iz MUP ako je lična karta izdata posle 01.07.2006. ili je na novom obrascu za punoletno lice ili dokaz o prebivalištu iz MUP za maloletno lice);
 4. uverenje Uprave javnih prihoda sa opštine prebivališta da se ne duži porezom na imovinu (ukoilko član domaćinstva ima više opština prebivališta od 01.07.2006. onda sa svake opštine treba doneti uverenje);
Lica sa mestom rođenja na Kosovu i Metohiji uz nabrojanu dokumentaciju prilažu još i:
 1. uverenje da se ne duže porezom na imovinu na teritoriji Kosova i Metohije (uverenje se dobija u Poreskoj upravi u ulici Bože Jankovića u Beogradu);
 2. uverenje iz katastra nepokretnosti u Kruševcu da na svom imenu nemaju nepokretnosti.
Ukoliko, u specifičnim slučajevima bude neophodno Poreska uprava zadržava pravo da u konkretnom slučaju da zahtev kupcu prvog stana za dostavu dokumentacije koja se ne nalazi na spisku radi pravilne ocene činjenica i donošenja rešenja. Članom 127. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik SRJ" br. 33/97 i 31/2001) propisano je da je poreski obveznik dužan da na poziv Poreske uprave, neposredno ili preko poreskog punomoćnika, učestvuje u daljem postupku kancelarijske kontrole i da pruži tražena objašnjenja i dokumentaciju u roku koji odredi Poreska uprava.

Kraj.

Нема коментара:

Постави коментар